นโยบายธุรกิจ (Business Policy)

นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ (Cancelled Policy)

 1. ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
 2. จะไม่มีการเรียกเก็บค่าดำเนินการใดใด เมื่อยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนการชำระค่าสินค้า
 3. บริษัทฯ จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น

นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)

บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

 1. บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย
 2. สินค้ามีความบกพร่องเสียหายอันเกิดจากผู้ผลิต ลูกค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามใบสั่งซื้อ โดยทางบริษัท เนคิด คอสเมติกส์ จำกัด จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป
 3. บริษัทจะยอมรับการคืนเงินที่ท่านเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ หากปัญหานี้เกิดขึ้นโปรดติดต่อเราเพื่อให้เราตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงของปัญหา สินค้าที่เกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้จะต้องถูกใช้ไม่เกินกว่า 20% และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ประจำโรงพยาบาล (เพื่อป้องกันการแอบอ้าง) ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่งในการคืนเงิน
 4. สินค้าต้องสั่งซื้อจากช่องทาง Naked Soap Official เท่านั้น ได้แก่
 • Website : itsnakedtime.com
 • Facebook : Nakedsoap_official
 • Instagram : nakedsoap_official
 • Line : @nakedsoap

ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า มีรายละเอียดดังนี้

จากกรณีขอคืนเงิน เนื่องจาก สินค้าแตกหัก หรือชำรุด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา กรณีที่เป็นความผิดพลาดการผลิต หรือการจัดส่ง บริษัทฯ จะทำการจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ลูกค้าแทนการคืนเงิน

 1. กรณีเงินสด จะได้รับโอนเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 14 วันทำการ
 2. กรณีบัตรเครดิต จะได้รับเงินคืนภายใน 1-2 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)
 3. กรณีบัตรเดบิต จะได้รับเงินคืนวงเงินภายใน 3 รอบบัญชี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารเจ้าของบัตร)

นโยบายเปลี่ยนและคืนสินค้า (Returns & Exchanges Policy)

 1. สินค้าที่ทำการคืนนั้นจะต้องไม่เคยเปิดใช้, แกะหีบห่อ หรือหมดอายุ และจะต้องอยู่ในกล่อง / หรือบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม ไม่ต่างอะไรกับครั้งแรกที่เราจัดส่งไปให้
 2. สามารถเปลี่ยนเป็นชนิดเดิม หรือชนิดใหม่ได้ โดยสินค้าที่เปลี่ยนต้องมีมูลค่าเท่ากับ หรือมากกว่าชนิดเดิม กรณีสินค้าที่เปลี่ยนราคาสูงกว่า ลูกค้า จะต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม
 3. ทางเรายินดีที่จะรับคืนสินค้า ภายใน 14 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนคืนสินค้า นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (ยึดตามวันที่ ใบส่งสินค้า /ใบเสร็จรับเงิน ) ทั้งนี้ทุกอย่างต้องอยู่ ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้
 4. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้:

     1) สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจาก Nakedsoap Official

     2) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว (ไม่รวมอาการแพ้)

     3) สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า

     4) ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัท

     5) ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า

นโยบายการชำระเงิน (Payment Policy)

เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1. ช่องทางการชำระเงิน
 • โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์

ชื่อบัญชี : บริษัท เนคิด คอสเมติกส์ จำกัด

เลขบัญชี : 432-041649-8

 • ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่าน ระบบ Online Payment จะเปิดดำเนินการในอนาคต
 1. ยืนยันการชำระเงิน

เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงิน โดยการส่งหลักฐานการโอนเงินเช่น scan ของใบโอนเงิน, print screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ (กรณีโอนผ่าน Internet Banking) ไปยังช่องทางที่ลูกค้าได้สั่งซื้อเข้ามาในช่องทางนั้นๆ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

นโยบายการจัดส่งสินค้า (Shipping Policy)

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 1. บริษัทฯ จัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
  2. บริษัทฯ จัดส่งสินค้า ทุกวันทำการเว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อต้องยืนยันการชำระเงินก่อนส่งสินค้า  ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป
  3. เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (Tracking Number) ไปในช่องทางเดียวกับที่ลูกค้าได้สั่งซื้อเข้ามา

ช่องทางการจัดส่งสินค้า

 1. ส่ง EMS  โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯสำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 2 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง
  2. ไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเมื่อสั่งซื้อสินค้า
  3. บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเมื่อสั่งซื้อสินค้า

 เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
 2. เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้ว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 3. ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2,000 บาท ซึ่งทางบริษัทฯ จะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว
 4. ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

บริษัท เนคิด คอสเมติกส์ จำกัด

เลขที่ 222/155 ถนนวิภาวดีรังสิต 17 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900